Contents: Bulletin of the Earthquake Research Institute

Vol. 82 No. 4 (2007)

TitleAuthorPagePDF
PrefaceHiroshi Sato and Takaya Iwasaki235PDF
(175KB)
Activity of Microearthquakes in the Noto Peninsula and the 2007 Noto Hanto Earthquake: Relationships with the Formation of Geological Structures in the Noto Peninsula (in Japanese)Yoshihiro Hiramatsu, Hideki Katagawa and Keisuke Tanaka237PDF
(2,185KB)
Geology of the Onshore Epicentral Area of the 2007 Noto Hanto Earthquake, Central Japan (in Japanese)Nobuyoshi Tomioka and Hiroshi Sato255PDF
(1,556KB)
Seismic Reflection Profiling Across the Onshore Source Area of the 2007 Noto Hanto Earthquake, Central Japan (in Japanese)Hiroshi Sato, Shinji Kawasaki, Susumu Abe, Naoko Kato, Iwasaki Takaya and Tanio Ito265PDF
(1,442KB)
Two-ship Seismic Reflection Profiling Across the Source Area of the 2007 Noto Hanto Earthquake, Central Japan (in Japanese)Hiroshi Sato, Susumu Abe, Hideo Saito, Naoko Kato Tanio Ito and Taku Kawanaka275PDF
(4,951KB)
Offshore Active Faults in the Source Area of the 2007 Noto Hanto Earthquake (in Japanese)Takahiko Inoue, Fumitoshi Murakami, Yukinobu Okamura and Ken Ikehara301PDF
(2,174KB)
Sedimentology, Holocene Sedimentation Rates, and Activity of Submarine Active Fault at West of Noto Peninsula (in Japanese)Ken Ikehara, Takahiko Inoue, Fumitoshi Murakami and Yukinobu Okamura313PDF
(1,004KB)
The Crustal Deformation Associated with the 2007 Noto Hanto Earthquake Studied Using Airborne LiDAR (in Japanese)Koji Nohara, Takeo Noguchi, Fumihiro Anada, Masaaki Hamada, Satoshi Onoda, Yoichi Numata,Yoshiki Yamano, Yusuke Suzuki and Hiroshi Sato321PDF
(2,060KB)
Offshore Crustal Movement Associated with the 2007 Noto Hanto Earthquake (in Japanese)Susumu Yoshida, Takeo Noguchi, Takahiro Cho, Masanori Shimazaki, Masanobu Koba and Hiroshi Sato333PDF
(1,735KB)
Crustal Deformation Associated with the 2007 Noto Hanto Earthquake and Late Quaternary Marine Terrace Distribution on the Western Coast of the Noto Peninsula (in Japanese)Masaaki Hamada, Takeo Noguchi, Fumihiro Anada, Koji Nohara, Takahiro Miyauchi, Kazuki Watanabe, Hiroyuki Yamaguchi and Hiroshi Sato345PDF
(2,778KB)
Surface Deformation Patterns Associated with the 2007 Noto Hanto Earthquake Detected by Satellite SAR Differential Interferometry (in Japanese)Takumi Ohnuma361PDF
(1,110KB)
Characterization of the 2007 Noto Hanto Earthquake, Central Japan: Insights from Seismic Profiling, Aftershock Observations, and Co-seismic Crustal Deformation (in Japanese)Hiroshi Sato, Takaya Iwasaki, Toshihiko Kanazawa, Shin-ichi Miyazaki, Naoko Kato, Shin'ichi Sakai, Tomoaki Yamada, Takahiro Miyauchi, Tanio Ito and Naoshi Hirata369PDF
(1,553KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME

Vol. 82 No. 3 (2009)

TitleAuthorPagePDF
Japanese University Joint Dense Seismic Observation on and around Fuji Volcano (September 2002-April 2005) (in Japanese)Hidefumi Watanabe, Haruhisa Nakamichi, Takao Ohminato, Tsuneomi Kagiyama, Jun Oikawa, Yosuke Aoki, Hiroshi Tsuji, Etsurou Koyama, Noboru Osada, Michinori Hagiwara, Toyotarou Takeda, Masakatsu Kobayashi, Hiromitsu Oshima, Hiroshi Aoyama, Tokumitsu Maekawa, Atsuo Suzuki, Satoshi Tanaka, Takeshi Nishimura, Kouichi Nita, Jun Yamazaki, Takashi Okuda, Mamoru Yamada, Takahiro Okura, Yasuaki Sudo, Shin Yoshikawa, Masato Iguchi, Hiroshi Shimizu, Kenji Uehira, Ken Matsushima, Hiroshi Yakiwara and Shuichiro Hirano195PDF
(1,848KB)
Seismic Velocity Structure along the Western Segment of the North Anatolian Fault Zone Imaged by Seismic TomographyMohamed K. Salah, S. Sahin and M. Kaplan209PDF
(1,301KB)
Aftershock Observation for the 2007 Noto Hanto Earthquake (in Japanese)Shinichi Sakai, Aitaro Kato, Eiji Kurashimo, Takashi Iidaka, Toshihiro Igarashi, Naoshi Hirata, Takaya Iwasaki, Toshihiko Kanazawa, Shigeru Watanabe, Toshio Haneda, Masaru Kobayashi, Katsumi Miura, Reiko Miura, Kiyoko Tagami, Izumi Ogino, Mamoru Saka, Atshi Watanabe, Koji Miyakawa, Kei Katsumata, Hiroaki Takahashi, Minoru Kasahara, Ryo Honda, Takahiro Maeda, Masayoshi Ichiyanagi, Teruhiro Yamaguchi, Masahiro Kosuga, Tomomi Okada, Junichi Nakajima, Shuichiro Hori, Takashi Nakayama, Kyohei Nii, Akira Hasegawa, Toshio Kono, Shuichi Suzuki, Noriko Tsumura, Risa Kobayashi, Kenji Nozaki, Yoshihiro Hiramatsu, Katsunori Sugaya, Aiko Hayashi, Tetsuya Hirose, Akihiro Sawada, Keisuke Tanaka, Yoshiko Yamanaka, Haruhisa Nnakamichi, Takashi Okuda, Yoshihisa Iio, Kin'ya Nishigami, Masatoshi Miyazawa, Hiroo Wada, Norio Hirano, Setsuo Nakao, Hiroshi Katao, Shiro Ohmi, Kiyoshi Ito, Takuo Shibutani, Yasuyuki Kano, Issei Doi, Shunta Noda, Takeshi Katagi, Yohei Nishitsuji, Satoshi Matsumoto, Ken Matsushima, Atsushi Saiga, Hiroki Miyamachi, Kazutoshi Imanishi, Yasuto Kuwahara, Ikuo Cho, Makoto Hoshino, Tetsuya Takeda, Yoichi Asano, Yohei Yukutake, Tomotake Ueno, Takuto Maeda, Takanori Matsuzawa, Syutaro Sekine, Makoto Matsubara and Kazushige Obara225PDF
(1,391KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME

Vol. 82 No. 2 (2009)

TitleAuthorPagePDF
Detailed Stratigraphical and Geological Characteristics of Volcanic and Epiclastic Deposits Burying a Roman Villa on the Northern Flank of Mt. Vesuvius (Italy)Kenji Niihori, Masashi Nagai, Takayuki Kaneko, Toshitsugu Fujii, Setsuya Nakada, Mitsuhiro Yoshimoto, Atsushi Yasuda and Masanori Aoyagi119PDF
(8,141KB)
Emplacement Temperature of the Lithic-rich Pyroclastic Flow of Mt. Vesuvius 472AD Eruption: Paleomagnetic Measurement (in Japanese)Keiko Suzuki-Kamata, Kenji Niihori, Takayuki Kaneko and Toshitugu Fujii179PDF
(1,395KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME

Vol. 82 No. 1 (2009)

TitleAuthorPagePDF
Special Issue: "Sub-surface geometry of active faults revealed by seismic reflection profiling" Part 2
PrefaceHiroshi Sato, Eiji Kurashimo and Naoko Kato1PDF
(561KB)
High-Resolution Seismic Reflection Profiling Across the Western Marginal Faults of the Kitakami Lowland in Hanamaki Area, Eastern Margin of Ou Back-bone Range, Northeast Honshu, Japan (in Japanese)Shin Koshiya, Yusuke Morishita, Masaru Noda, Hiroshi Sato, Eiji Kurashimo, Sumiko Ogino, Tetsuya Takeda, Naoko Kato, Shin-ichi Hirano, Hajime Kato, Yasutaka Ikeda, Takeshi Ikawa, Fumitoshi Murakami and Research Group for the western marginal faults of the Kitakami Lowland3PDF
(5,737KB)
High-Resolution Seismic Reflection Survey "Oguro River Seismic Line" in the Ina Valley Fault Zone, Central Japan: Data Acquisition and Processing (in Japanese)Shinsuke Okada, Yasutaka Ikeda, Shin Oda, Tomoo Echigo, Shigeru Toda, Norimasa Suzuki, Youhei Kawai, Hajime Kato, Hiroshi Sato, Haruo Kimura, Masayoshi Tajikara, Tatsuya Ishiyama, Toshifumi Imaizumi, Kyoko Kagohara, Nobuhisa Matsuta, Takuma Uchida, Tomoki Uno and Tomonori Kawamura13PDF
(9,203KB)
P- and S-Wave Seismic Reflection Profiling Across the Kamishiro Fault, Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line Active Fault System, Central Japan (in Japanese)Nobuhisa Matsuta, Yasutaka Ikeda, Hiroshi Sato, Toshifumi Imaizumi, Masami Togo, Hiromi Yanagi, Hitoshi Mikata, Shigeru Toda, Hiroyuki Tsutsumi, Eiji Kurashimo, Shin Koshiya, Ken Noda, Hajime Kato, Kazuomi Hirakawa, Kouji Yagi, Masanori Shishikura, Tomoo Echigo, Tatsuya Ishiyama, Tsuyoshi Haraguchi, Sumiko Ogino, Yoshimasa Arai, Tomonori Kawamura, Masayoshi Tajikara, Naoko Kato, Takeshi Ikawa and Kamishiro seismic profiling group25PDF
(9,190KB)
Seismic Reflection Profiling Across the North of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line in Omachi, Central Japan (in Japanese)Nobuhisa Matsuta, Yasutaka Ikeda, Hiroshi Sato, Toshifumi Imaizumi, Masayoshi Tajikara, Eiji Kurashimo, Tomonori Kawamura, Naoko Kato, Shigeru Toda, Miyuki Tani, Hajime Kato, Masami Togo, Yousuke Nakamura, Tomoo Echigo, Atsuhiko Tanaka, Takeshi Ikawa and Omachi seismic profiling group37PDF
(5,596KB)
Seismic Reflection Profiling Across the Northern Part of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line Active Fault System, Matsumoto, Central Japan (in Japanese)Nobuhisa Matsuta, Yasutaka Ikeda, Masami Togo, Toshifumi Imaizumi, Hiroshi Sato, Shigeru Toda, Masayoshi Tajikara, Hajime Kato, Tatsuya Ishiyama, Takeshi Ikawa and Matsumoto seismic profiling group45PDF
(11,076KB)
Seismic Reflection Profiling Across the Central of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic line in Fujimi, Central Japan (in Japanese)Nobuhisa Matsuta, Yasutaka Ikeda, Hiroshi Sato, Toshifumi Imaizumi, Masami Togo, Tomonori Kawamura, Shigeru Toda, Takahiro Miyauchi, Hajime Kato, Tomoo Echigo, Masayoshi Tajikara, Tatsuya Ishiyama, Yoshimasa Arai, Takeshi Ikawa and Fujimi seismic profiling group57PDF
(7,599KB)
High-Resolution P-wave Seismic Reflection Imaging of the Yoro Active Thrust: 2004 Shizu Profile (in Japanese)Tatsuya Ishiyama, Hiroshi Sato, Shigeru Toda, Toshimichi Nakanishi, Nobuhisa Matsuta, Nobuhiko Sugito, Hiroyuki Tsutsumi, Atsumasa Okada, Taro Koike, Tomohiro Imamura, Yasuhisa Hattori, Norimasa Suzuki, Keigo Amano, Yoshito Kato, Yohei Kawai and Keiji Takaki65PDF
(9,465KB)
High-Resolution P-wave Seismic Reflection Imaging of the Kuwana Active Thrust: 2000 Inabe River Profile (in Japanese)Tatsuya Ishiyama, Nobuhisa Matsuta, Shigeru Toda, Hiroshi Sato, Hajime Kato, Keiji Takemura, Hiroyuki Tsutsumi, Atsumasa Okada, Nobuhiro Ogisu, Kaneyuki Nakamura, Syoko Takeuchi, Miyuki Tani, Sei Ishii, Toshimichi Nakanishi, Masayoshi Tajikara, Haruo Kimura, Shin Hasegawa, Nobuhiko Sugito and Heitaro Kaneda75PDF
(10,450KB)
High-Resolution P-wave Seismic Reflection Imaging of the Suzuka Basement-Involved Fold: 2005 Nishi-Nojiri Profile (in Japanese)Tatsuya Ishiyama, Hiroshi Sato, Shigeru Toda, Nobuhiko Sugito, Haruo Kimura, Tomoo Echigo, Shinsuke Okada, Hajime Kato, Atsumasa Okada, Taro Koike, Norimasa Suzuki, Tomohiro Imamura, Yasuhisa Hattori and Shin Oda85PDF
(6,436KB)
High-Resolution P-wave Seismic Reflection Imaging of the Suzuka Basement-Involved Fold: 2005 Tokiyama Profile (in Japanese)Tatsuya Ishiyama, Hiroshi Sato, Shigeru Toda, Nobuhiko Sugito, Haruo Kimura, Tomoo Echigo, Shinsuke Okada, Hajime Kato, Atsumasa Okada, Taro Koike, Norimasa Suzuki, Tomohiro Imamura, Yasuhisa Hattori and Shin Oda95PDF
(7,126KB)
Seismic Reflection Surveys Across the Median Tectonic Line Active Fault Zone in Niihama City, Ehime Prefecture and Awa City, Tokushima Prefecture (in Japanese)Hiroyuki Tsutsumi, Shigeru Toda, Tomohiro Imamura, Tatsuya Ishiyama, Tomonori Kawamura, Hiroshi Sato, Takahiro Miyauchi, Hajime Kato, Takashi Kumamoto, Asami Takeda and Shogo Yamamoto105PDF
(10,283KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME