Contents: Bulletin of the Earthquake Research Institute

Vol. 85 No. 1/2 (2010)

TitleAuthorPagePDF
In Situ Measurements of Tide Gauge Response and Corrections of Tsunami Waveforms from the 2009 Suruga Bay Earthquake (in Japanese)Kenji Satake, Yuichi Namegaya, Yushiro Fujii, Masami Okada, Kuniaki Abe, Kentaro Imai, Toshihiro Ueno, Kazunori Yamaguchi, Kouki Miwa and Hiroyuki Yamamoto1PDF
(1,866KB)
Measuring Crustal Movements with GPS and Temperature of Fumaroles with Radiation Thermometer at Volcano Yake-Dake, Hida Mountains, Central Japan (1992-2008) (in Japanese)Yoshio Sumino, Shouhei Umeda, Yuichirou Kikuchi, Koji Miyata, Akinori Kimoto, Junna Shibata, Akira Oishi, Yushi Sato, Keiichi Ogai, Yasuhisa Tuzuki, Tomotake Ueno, Gaku Yurimoto, Yuki Shimada, Hiroki Takayama, Kazunori Kobayashi, Yoji Shimada and Shigeki Hosokawa15PDF
(1,980KB)
Examination of damage factors in the Kyoto-basin due to the 1830 Bunsei Kyoto Earthquake -Expansion of damage caused by diffusion of the pantile roofs- (in Japanese)Akihito Nishiyama33PDF
(2,609KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME