Contents: Bulletin of the Earthquake Research Institute

Vol. 86 No. 3/4 (2011)

TitleAuthorPagePDF
Field Surveys of Tsunami Heights from the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku, Japan Earthquake (in Japanese)Yoshinobu Tsuji, Kenji Satake, Takeo Ishibe, Satoshi Kusumoto, Tomoya Harada, Akihito Nishiyama, Haeng Yoong Kim, Toshihiro Ueno, Satoko Murotani, Satoko Oki, Megumi Sugimoto, Jiro Tomari, Mohammad Heidarzadeh, Shingo Watada, Kentaro Imai, Byung Ho Choi, Sung Bum Yoon, Jae Seok Bae, Kyeong Ok Kim and Hyun Woo Kim29PDF
(23,418KB)

Vol. 86 No. 1/2 (2011)

TitleAuthorPagePDF
High-density Seismic Array Observations Across the Northern Focal Area of the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake (in Japanese)Eiji Kurashimo, Hiroshi Sato, Susumu Abe, Takaya Iwasaki, Takashi Iidaka, Naoko Kato, Mamoru Saka, Shin Koshiya, Masaru Noda, Masato Serizawa, Fumiaki Sato, Fumiko Watahiki, Taro Mogi, Rui Hanada, Taku Kawanaka, Shinichi Sakai, Aitaro Kato, Toshihiko Kanazawa and Naoshi Hirata1PDF
(2,109KB)
Volcanic Eruptions of Mt. Baekdu (Changbai) Occurring in Historical Times (in Japanese)Kyo Sung Chu, Yoshinobu Tsuji, Chang Eob Baag and Tae Seob Kang11PDF
(2,321KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME