Contents: Bulletin of the Earthquake Research Institute

Vol. 87 No. 1/2 (2012)

TitleAuthorPagePDF
Results of Absolute Gravity Measurements in the Tokai Area from November 1996 to February 2012 (in Japanese)Yoshiyuki Tanaka, Xinlin Zhang, Guangyu Fu, Takayuki Sugano, Shigeo Matsumoto, Masato Furuya, Wenke Sun and Shuhei Okubo1PDF
(876KB)
Geodetic Measurements with GPS in the Southern Area of the Matsumoto Basin, Central Japan (1992-2012) (in Japanese)Yoshio Sumino, Tomoyo Aoki, Naoko Teratani, Shutaro Umemura, Taizo Katayama, Asami Ikarashi, Reina Sekiguchi, Yuichiro Kikuchi, Yuri Suzuki, Kisara Uemoto, Masahiro Kobayashi, Hideki Murakami, Eriko Sawasaki, Kyoko Tsuchida, Taichi Minamitani and Tomohisa Nishiguchi7PDF
(2,426KB)

    > To Top    > To Index    > To HOME